Controle arbeidsprestaties werknemers

Controle tijdsbesteding/arbeidsprestaties personeel

Hebt u een vermoeden dat een werknemer zich met andere zaken bezighoudt tijdens de werkuren? Staat uw werknemer op ziekteverlof en hoort u dat deze intussen ergens anders niet aangegeven arbeid verricht? Hebt u reeds van verschillende klanten bericht ontvangen dat een afspraak niet werd nagekomen of is er een merkbare daling van uw klantenbestand of in uw omzet vast te stellen? 

Controle van de arbeidsprestaties op baanpersoneel is niet vanzelfsprekend en zelfs een GPS volgsysteem kan met moderne technologie omzeild worden ('gps jammer'). Ook thuiswerkend personeel valt moeilijk te controleren op arbeidsprestaties. Wij kunnen voor u nagaan of er iets meer aan de hand is en de nodige vaststellingen doen.

Deze problemen bereiken de werkgever op diverse wijzen maar meestal pas als het probleem al langere tijd aan de gang is. De impact op het bedrijf is meervoudig: enerzijds is er het economische verlies, anderzijds wordt dit ook opgemerkt door andere werknemers wat een demoraliserend effect kan hebben en daarbovenop kan leiden tot normvervaging.

Wij kunnen allerhande misbruiken voor u nagaan en de nodige bewijsstukken afleveren. Wij hebben ervaring in het vaststellen van fraude in arbeidstijd, zwart ziekteverzuim, fraude in kader van de vergoeding woon-werkverkeer (domiciliefraude), fraude met onkostennota's, fraude met de fietsvergoeding, enzoverder.

Het Arbeidshof van Brussel (24/03/2009) aanvaardde als dringende reden voor ontslag het feit dat de werknemer beweerde dat de afstand woonplaats-werkplaats 70 km bedroeg terwijl hij in werkelijkheid verbleef bij zijn vriendin op 5 km van het werk. Ook het indienen van bedrieglijke kostenstaten werd reeds aanvaard als dringende reden voor ontslag (Arbeidshof Gent, 26/12/2005). Ook het op bedrieglijke wijze gebruikmaken van de brandstofkaart die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld werd reeds aanvaard als dringende reden voor ontslag (Arbeidshof Brussel, 18/10/2006), net als het gebruik maken van de firmawagen voor het plegen van een misdrijf (drugs kopen in Nederland, Arbeidsrechtbank Kortrijk, 22/12/2005).

Ontslagvergoeding

U kunt een ontslagvergoeding uitsparen bij het beëindigen van de samenwerking met uw werknemer, hetzij vanwege dringende en zwaarwichtige reden of in onderling akkoord. U mag namelijk een privédetective inschakelen om bijvoorbeeld het bestaan na te gaan van een dringende reden zoals valsheid in geschrifte. Hiervoor kunt u bovendien ook een strafklacht neerleggen indien u dat wenselijk acht.

Het Arbeidshof van Antwerpen aanvaardde in een arrest d.d. 17 november 2013 dat de bevindingen gedaan door een privédetective aanvaard mogen worden als bewijs van de dringende reden voor ontslag. In dit arrest worden twee belangrijke zaken onderlijnd: enerzijds kan men de werkgever niet verwijten dat hij een detectivebureau inschakelt om het eventuele bestaan van een dringende reden na te gaan. Het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen behoort tot de taken van een privédetective conform de Detectivewet. Anderzijds wordt aangegeven dat het zich uitgeven als potentiële klant van de werknemer die later om dringende reden wordt ontslagen, niet als uitlokking wordt gezien.

Het is tevens belangrijk om een voorbeeld te stellen naar de andere werknemers toe dat dit soort deloyaal gedrag ten aanzien van van de werkgever weldegelijk gevolgen heeft. Wij zijn bovendien vergund door Binnenlandse Zaken, een noodzakelijke voorwaarde om dit soort activiteiten te mogen uitvoeren en om een onderzoeksrapport te kunnen afleveren dat u in rechte kunt gebruiken.

Voorbeeldcasus:
We worden gecontacteerd door een bedrijf dat zware vermoedens heeft dat een werknemer fraudeert met de fietsvergoeding die wordt toegekend aan de werknemers die zich voor hun woon-werk verkeer met de fiets verplaatsen.
Ons kantoor stelt vast dat de werknemer in kwestie drie opeenvolgende werkdagen ’s ochtends aankomt met een voertuig op de plaats van tewerkstelling. De werkgever wordt hiervan ingelicht en op de eerstvolgende werkdag wordt de werknemer bij aankomst op het bedrijfsterrein geconfronteerd met de bevindingen uit ons rapport. Hij geeft onmiddellijk te kennen dat dit een eenmalige vergissing betreft. Vervolgens worden onze bevindingen voorgelegd van de twee daaraan voorafgaande werkdagen. De werknemer wordt ontslagen om dringende reden en mag onmiddellijk beschikken.
Door het vaststellen van een patroon door ons kantoor is er geen discussie mogelijk over de aard van de vastgestelde feiten.

Zieke werknemer controleren

Arbeidsongeschiktheid impliceert dat een werknemer zijn werk niet meer kan uitvoeren, het uitoefenen van ander/lichter werk is echter wel mogelijk zonder dat dit afbreuk doet aan de arbeidsongeschiktheid. Hebt u vernomen dat uw werknemer gewoon aan het werk is en dit voor een andere werkgever, als zelfstandige of in het zwart, dan kunt u diens professionele activiteiten laten controleren. Mogelijk voert uw werknemer gelijkaardige activiteiten uit of zelfs activiteiten die u beconcurreren, en dat tijdens zijn ziekteverlof.
Een privédetective mag geen informatie inwinnen omtrent de gezondheidstoestand van personen. Wel kunnen wij het bestaan van een eventuele reden voor dringend ontslag door de werkgever nagaan en de professionele activiteiten van uw werknemer in kaart brengen. Een privédetective mag het tijdsgebruik van een werknemer nagaan en bewijsmateriaal verzamelen voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen.

Het Arbeidshof te Brussel oordeelde hieromtrent als volgt (arrest van 21 september 1999):

De werknemer die aan zijn werkgever een geneeskundige verklaring van arbeidsongeschiktheid (zonder enig voorbehoud omtrent het werkrooster) voorlegt maar gedurende de hele periode van afwezigheid wegens de aangevoerde arbeidsongeschiktheid bij een andere werkgever een werk van dezelfde aard en hoeveelheid uitvoert, maakt misbruik van het vertrouwen van zijn werkgever en verdient ontslag zonder opzegging.

Wij verrichtten reeds vaststellingen waardoor bedrijven uit onder meer de bouwsector, groothandels en detailhandels de frauderende werknemer konden ontslaan en bovendien grote kosten voor het ontslag van de werknemer konden uitsparen.

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte voor uw probleem en informeer naar de mogelijkheden. Wij stellen een strategie op maat voor in overleg met u en desgewenst met uw advocaat.

Relevante links:

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x