14 januari 2021

Privédetectives krijgen niet langer vrij spel

Dit artikel op datum van vandaag uit De Tijd is helaas doorspekt met onjuistheden en flagrante onwaarheden. Wij overlopen dit artikel samen met u. Eén ding is voor ons duidelijk: de auteur van dit artikel heeft de Detectivewet zelf niet gelezen of zelfs maar vluchtig bekeken. Onderzoeksjournalistiek zonder het onderzoek.

Wettelijk vergunde privédetectives mogen op heden namelijk niet zomaar elke opdracht aanvaarden. Deontologisch gezien dienen wij bij elke potentiële opdrachtgever na te gaan of er een wettig belang is voor het onderzoek. Dit wettig belang kan een echtgenoot zijn die zijn partner wil laten controleren op vermoeden van overspel, een werkgever die de arbeidsprestaties van zijn personeel wil nagaan, het opsporen van verzekeringsfraude door een verzekeringsmaatschappij bij een verzekeringnemer, enzoverder.

Bepaalde zaken werden door de Detectivewet zelfs uitdrukkelijk uitgesloten van de mogelijkheid om het voorwerp uit te maken van een onderzoek. Er kan dus slechts bezwaarlijk worden gesteld dat wij "zomaar elke opdracht mogen aanvaarden". In het artikel wordt uitdrukkelijk verwezen naar onderwerp 'seksuele geaardheid'. De huidige Detectivewet uit 1991 luidt hierover als volgt: "Het is de privé-detective verboden informatie in te winnen omtrent de seksuele geaardheid van de personen die het voorwerp zijn van zijn activiteiten, behalve indien het gaat om gedrag dat strijdig is met de wet of een reden tot echtscheiding kan opleveren indien hij optreedt op verzoek van een van de echtgenoten." (Bron) Deze zogenaamde "strenge regels" zijn op dit moment dus al van kracht, al lijkt helaas niet iedereen zich hier van bewust te zijn.

België was het eerste West-Europese land dat het beroep van privédetective reguleerde en de Detectivewet van 1991 is niet enkel een van de strengste in vergelijking met onze omringende buurlanden maar de wet kwam bovendien tot stand zonder enige inbreng van de sector. Dit moet wel gezien worden in de context dat er in die tijdsperiode enkele ophefmakende zaken waren.

Voor de start van eender welke opdracht moet op heden reeds voorafgaand een schriftelijke overeenkomst worden gesloten met de opdrachtgever. Na afloop van de activiteiten wordt een gedetailleerd eindverslag afgeleverd aan de opdrachtgever met daarin alle bevindingen van het onderzoek, alsook alle in het kader van de opdracht verzamelde overtuigingsstukken.

De voorwaarden die in dit artikel worden opgesomd, zijn vandaag reeds de vergunningsvereisten en zijn dus al van toepassing. Het beroep van privédetective mag niet worden uitgevoerd zonder vergunning. Deze vergunning wordt uitgereikt door de Minister van Binnenlandse Zaken nadat aan een aantal vergunningsvoorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn onder meer de afwezigheid van bepaalde veroordelingen, het slagen voor de verplichte beroepsopleiding en voldoen aan een leeftijdsvereiste (minimum 21 jaar). Ten aanzien van de kandidaat detective wordt een onderzoek ingesteld door de Veiligheid van de Staat en het Openbaar Ministerie. Enkel indien uit deze onderzoeken een afwezigheid van bepaalde onverenigbare activiteiten en veroordelingen blijkt, zal de minister van Binnenlandse Zaken overgaan tot het uitreiken van deze vergunning. Indien de privédetective de geldende wetgeving niet respecteert, kan de Minister zijn vergunning evenwel intrekken of schorsen. Wij vallen namelijk onder het toezicht en onder de controle van Binnenlandse Zaken. 

In dit artikel wordt ook gesproken over een meldingsplicht om misdrijven waarop wij stoten, te melden aan het parket. Ook dit is niets nieuws. Wij zijn zoals elke burger gebonden aan de algemene meldingsplicht. Daarnaast dienen wij wanneer wij kennis krijgen van misdrijven tijdens de uitoefening van onze beroepswerkzaamheden, los van het feit of het misdrijf het voorwerp is van de opsporing, de procureur des Konings in te lichten van het gerechtelijke arrondissement waar de feiten zijn gepleegd.

De hervorming van de Detectivewet wordt bij elke nieuwe legislatuur aangekondigd, maar is er tot op heden nog niet doorgekomen. Het ontwerp hiertoe ligt al lang en nauwelijks gewijzigd op tafel.

Engels & Partners betreurt ten zeerste dat een dergelijk artikel wordt gepubliceerd dat het beroep van privédetective volledig onterecht in een negatief daglicht stelt, terwijl een nieuwe generatie van hoogopgeleide privédetectives al jaren het imago opwaardeert door het hanteren van waarden als professionaliteit, integriteit en kwaliteit. Nieuws zoals dit krantenartikel wordt regelmatig vanonder het stof gehaald, en wij schreven er zelfs eerder al een blogpost over, die u hier kunt lezen.

Relevante links:

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x