Omgangsregeling kinderen

Niet nakomen omgangsregeling kinderen

Controle omgangsregeling

Het is in het belang van uw kind dat gemaakte afspraken of een door de rechtbank opgelegde regeling aangaande het co-ouderschap gerespecteerd worden. Treedt uw ex-partner de omgangsregeling met de voeten of hebt u uw twijfels bij de tijdsbesteding van uw ex-partner wanneer deze de kinderen heeft, aarzel dan zeker niet om bij ons advies in te winnen.

Indien de omgangsregeling werd opgelegd door een rechter, dan moeten beide ouders zich hier aan houden en kunnen zij eisen van de ander dat deze de omgangsregeling nakomt. In België blijven veel klachten voor het met de voeten treden van de omgangsregeling helaas zonder gevolg. Het parket seponeert een groot deel van de klachten door onder meer gebrek aan bewijs. Het kan dus in uw voordeel zijn om bewijzen hiervan te laten verzamelen door een detectivekantoor zodat uw klacht onderbouwd is en u meer kans hebt op een veroordeling van uw ex-partner omdat deze de door de rechter opgelegde omgangsregeling niet nakomt.

Wij kunnen de nodige bewijzen verzamelen van het niet naleven van de omgangsregeling, alsook nagaan of wel zorg gedragen wordt voor de kinderen door uw ex-partner of door diens nieuwe partner. Bovendien is omgangsrecht een persoonlijk recht, vermoedt u dat uw ex-partner zelf helemaal niet omkijkt naar de kinderen? Ook dan kan onze tussenkomst in uw voordeel spelen indien u de verblijfsregeling wilt aanvechten.

Niet afgifte van de kinderen: een strafbaar feit

Artikel 431 en 432 van het Belgisch Strafwetboek behandelen het misdrijf dat het niet afgeven van de kinderen inhoudt. De persoon die zich hieraan schuldig maakt, stelt zich bloot aan een gevangenisstraf en/of geldboete. In deze artikelen wordt het niet afgeven van de kinderen behandeld, alsook de parentale ontvoering: dit is ontvoering door een van de ouders van het kind.

Art. 431. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen alleen worden gestraft zij aan wie een minderjarige beneden de leeftijd van twaalf jaar is toevertrouwd en hem niet afgeven aan de personen die het recht hebben hem op te eisen.
 Indien de schuldige deze minderjarige meer dan vijf dagen verborgen houdt voor degenen die het recht hebben hem op te eisen of deze minderjarige onrechtmatig buiten het grondgebied van het Koninkrijk vasthoudt, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen.

Art. 432. § 1. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot duizend euro, of met een van deze straffen alleen worden gestraft:
de vader of moeder die het minderjarige kind onttrekt of poogt te onttrekken aan de rechtsvervolging, tegen dit kind ingesteld uit kracht van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming of betreffende de jeugdbijstand, die het onttrekt of poogt te onttrekken aan de bewaring van de personen aan wie de bevoegde overheid het heeft toevertrouwd, die het niet afgeeft aan degenen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren.
Is de schuldige geheel of ten dele ontzet uit de ouderlijke macht, dan kan de gevangenisstraf tot drie jaar worden verhoogd.
§ 2. Indien de schuldige het minderjarige kind meer dan vijf dagen verborgen houdt voor degenen die het recht hebben het op te eisen of het minderjarige kind onrechtmatig buiten het grondgebied van het Koninkrijk vasthoudt, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro, of met een van deze straffen alleen.
Is de schuldige geheel of ten dele ontzet uit de ouderlijke macht, dan is de gevangenisstraf minstens drie jaar.
§ 3. Wanneer over de bewaring van het minderjarige kind mocht zijn beslist, hetzij gedurende het verloop of ten gevolge van een geding tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed, hetzij in andere bij de wet bepaalde omstandigheden, dan worden de straffen bepaald in de §§ 1 en 2 toegepast op de vader of de moeder die het minderjarige kind onttrekt of poogt te onttrekken aan de bewaring van hen aan wie het krachtens de beslissing is toevertrouwd, die het niet afgeeft aan degenen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren.
§ 4. Indien over de bewaring van het minderjarige kind een aan de rechtspleging door onderlinge toestemming voorafgaande minnelijke schikking is getroffen, worden de straffen bepaald in §§ 1 en 2 toegepast op de vader of de moeder die, vanaf de datum van de overschrijving van de echtscheiding door onderlinge toestemming, het minderjarige kind onttrekt of poogt te onttrekken aan de bewaring van hen aan wie het krachtens de beslissing of de minnelijke schikking is toevertrouwd, die het niet afgeeft aan hen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren.

Alimentatie

Elk van de ouders is verplicht om bij te dragen voor het gemeenschappelijke kind naargelang hun financiële mogelijkheid daartoe. Dient uw ex-partner u alimentatie te betalen maar vermoedt u dat hij of zij inkomsten voor u achterhoudt of zwartwerk verricht? Of is uw ex-partner u alimentatie verschuldigd maar komt hij of zij de regeling niet na onder het voorwendsel dat hij of zij dit niet kan betalen? Wij kunnen voor u nagaan of uw ex-partner er niet aangegeven inkomsten op nahoudt zodat dit het bedrag van uw alimentatie ten goede kan komen.

Ook ten aanzien van meerderjarige kinderen bestaat een onderhoudsverplichting zolang ze hun opleiding nog niet hebben afgerond. Bent u uw ex-partner alimentatie verschuldigd, maar vermoedt u dat uw kind gestopt is met zijn of haar studies of zelfs al een eerste job heeft? Ook dit kunnen wij voor u nagaan zodat u kunt stoppen met het betalen van alimentatie indien u vermoedt dat u onnodig nog steeds alimentatie betaalt.

Relevante links:

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x