Vaststelling overspel Zele

Vaststelling overspel Zele

Overspel is niet langer een strafbaar misdrijf, maar aantonen van de ontrouw van uw echtgeno(o)t(e) kan toch zijn voordelen hebben binnen het kader van een echtscheidingsprocedure. U kunt zich namelijk op de bewijzen van het overspel van uw partner beroepen om de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk aan te tonen. Bovendien kunt u het recht op persoonlijk onderhoudsgeld laten uitsluiten indien u kunt bewijzen dat de onderhoudsgerechtigde een zware fout zoals overspel beging. Hierbij is het belangrijk om het overspel tijdens de duur van het huwelijk te bewijzen.

Ontrouw hoeft niet enkel van belang te zijn in kader van een procedure. Mogelijks vermoedt u dat uw partner vreemdgaat en wilt u hier enkel uitsluitsel over. Het niet weten en leven in onzekerheid wordt dikwijls aangehaald als reden om ons in te schakelen. De ervaring leert ons dat een sterk vermoeden van een cliënt dikwijls bevestigd wordt. Wij kunnen de nodige schaduwactiviteiten voor u verrichten te Zele en in het volledige grondgebied van België en bewijzen afleveren met betrekking tot de vermoede ontrouw van uw partner. Daarbovenop respecteren wij uw delicate situatie en gaan uiterst discreet te werk.

Wij kunnen voor u de nodige opsporingsactiviteiten verrichten, bewijsstukken verzamelen en een gedetailleerd verslag afleveren dat u kunt gebruiken als overtuigingsstuk in een burgerlijke procedure.

Vaststelling overspel Zele

Vaststelling overspel Zele: voorbeeldcasus

Voorbeeldcasus:
Onze cliënt en zijn echtgenote zijn feitelijk uit elkaar, zij vraagt tijdens reeds de opgestarte echtscheidingsprocedure een aanzienlijke som persoonlijk onderhoudsgeld van meneer. Deze laatste is er echter van overtuigd dat mevrouw reeds een nieuwe relatie heeft.
Na te hebben vastgesteld dat mevrouw op regelmatige basis in een villa overnacht, wordt een eenzijdig verzoekschrift ingediend en een gerechtsdeurwaarder aangesteld.
Na een eerste nacht observatie met negatief resultaat, kan de vaststelling overspel de tweede ochtend wel doorgaan. Na het inlichten van de gerechtsdeurwaarder komt deze ter plaatse, vergezeld van een slotenmaker en een interventieploeg van de politie. Om 5u ’s ochtends vindt een positieve vaststelling overspel plaats die weinig ruimte laat voor discussie.
De meerwaarde van het inzetten van een privé-detective in dit dossier uit zich in de positieve vaststelling die er hoogstwaarschijnlijk niet was geweest zonder onze tussenkomst. Daarnaast zou het element van de verrassing zijn verspeeld, wat slechts éénmaal kan worden ingezet.

Alimentatie bij echtscheiding

Vraagt uw (ex-)partner bovendien hoge sommen aan onderhoudsgeld van u maar hebt u sterke vermoedens dat hij of zij reeds kostendelend samenwoont met een nieuwe partner? Of houdt hij of zij inkomsten voor u achter of verricht hij/zij zelfs zwartwerk? Dan kan onze tussenkomst in uw voordeel spelen in het kader van een procedure. 

In principe bent u onderhoudsplichtig ten aanzien van uw (ex-)partner indien deze economisch zwakker is dan u, en dat voor dezelfde duur als die van uw huwelijk. U kunt het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie zo laag mogelijk houden of zelfs volledig laten wegvallen indien u kunt aantonen dat uw partner overspel pleegde tijdens het huwelijk of u verlaat voor een nieuwe partner.

Ook na de echtscheidingsprocedure kunt u om een herziening vragen van het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie indien u kunt aantonen dat uw ex-partner bv. samenwoont met een nieuwe partner.

Voorbeeldcasus:
De voormalige echtgenote van onze cliënt geeft aan dat haar nieuwe relatie nog heel pril is en er dus geen enkele reden is om het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld te laten herbekijken. Ons detectivekantoor stelde vervolgens op meerdere dagen vast dat mevrouw reeds samenwoont met haar nieuwe partner.
Dit blijkt voldoende bewijsmateriaal voor onze cliënt en zijn advocaat om de alimentatieregeling te laten herzien.

Vaststelling overspel Zele

Indien uw vermoedens bevestigd worden dan is het in uw belang om niet meteen tot confrontatie over te gaan maar minstens eerst verder advies in te winnen, ook al was dit niet uw initiëel uitgangspunt.

Het kan namelijk op langere termijn in uw belang zijn om een patroon van overspel of een nieuwe relatie te laten vaststellen, en hiervoor is gewoonlijk meer dan één vaststelling noodzakelijk. Dat wordt natuurlijk een stuk moeilijker als u uw partner meteen confronteert met de feiten en dus laat weten dat u op de hoogte bent van het overspel. 

Wij werken samen met onze cliënt en zijn of haar advocaat om een stevig dossier op te bouwen. Verschillende rechtbanken gaven reeds middels hun rechtspraak te kennen dat het verslag van een privé-detective, waarin meerdere vaststellingen werden gedaan, volstaat om een nieuwe vaste relatie aan te tonen, al dan niet gepaard met samenwoning met economisch voordeel.

Bovendien werken wij regelmatig samen met gerechtsdeurwaarders om over te gaan tot een officiële betrapping overspel. Ook hier heeft de privé-detective al zijn nut bewezen. De gerechtsdeurwaarder wordt namelijk tijdig ingelicht door de privé-detective of de vaststelling effectief kan doorgaan of niet. Het is namelijk in uw belang dat deze vaststelling positief is.

Een gerechtsdeurwaarder waarmee werd samengewerkt in kader van een vaststelling overspel verwoordde het als volgt: “Zonder een privé-detective hebben wij 50% kans op een positieve vaststelling overspel.”


Waarom overspel laten vaststellen door Engels & Partners?

Engels & partners is een detectivekantoor dat werkt met een vast team van uitsluitend wettelijk vergunde en hoogopgeleide privé-detectives met jarenlange ervaring op het terrein. Wij voeren opdrachten uit over het volledige grondgebied van België en haar buurlanden. Doorheen de jaren heeft het kantoor expertises opgebouwd in zowel de private sfeer als in de bedrijfswereld, waardoor niet alleen bedrijven maar ook particulieren kunnen rekenen op een optimale aanpak van hun probleem. 

De zaakvoerders van Engels & Partners zijn man en vrouw, beide criminologen en wettelijk vergunde privé-detectives met onder meer legal ervaring. Zij staan steeds klaar om u met raad en daad bij te staan voor een snelle, discrete en professionele aanpak van uw dossier volgens de regels van de kunst. Bovendien hanteren wij transparante tarieven doorheen het gehele onderzoeksproces, zodat u als opdrachtgever niet voor financiële verrassingen komt te staan.

✅ Professionele en hoogopgeleide detectives

✅ Discretie verzekerd

✅ In rechte bruikbaar

✅ Snelle opstart

Vaststelling overspel Zele

Over Engels & Partners / Detectives - Experten

Engels & Partners is een wettelijk erkend detectivekantoor waar de waarden discretie, professionaliteit en kwaliteit centraal staan. Wij beschikken over een criminologische en menswetenschappelijke expertise om u gericht te adviseren bij uw probleem.

Wij voeren opdrachten uit over het volledige grondgebied van België met een focus op de regio's Kortrijk, Brugge, Gent, Waasmunster, Lokeren, Sint-Niklaas, Beveren, Antwerpen en Brussel en beschikken over een internationaal netwerk van detectives dat ons in staat stelt om eveneens op legitieme wijze buiten de landsgrenzen vaststellingen te doen. 

Engels & Partners beschikt over een vergunning uitgereikt door het Ministerie van Justitie & Veiligheid van Nederland en mag recherchewerkzaamheden verrichten in Nederland (POB 1840). Ook voor onderzoeksdaden verricht op het grondgebied van Nederland is onze rapportering met andere woorden rechtsgeldig.

Aan het hoofd van Engels & Partners staan:

- J. Engels: wettelijk vergund privédetective conform de wet van 19 juli 1991 met als vergunningsnummer 14.1839.09, master in de criminologische wetenschappen, bachelor in de orthopedagogie, en lid van de beroepsvereniging van privé-detectives van België. Privé-detective Engels is gespecialiseerd in bedrijfsopdrachten, opsporing van leasing voertuigen en verzekeringsfraude. Lees hier het interview dat werd gegeven op vraag van Universiteit Gent.

- L. Desmyter: wettelijk vergund privédetective conform de wet van 19 juli 1991 met als vergunningsnummer 14.1955.11, master in de criminologische wetenschappen, bachelor in de toegepaste psychologie en bachelor in het sociaal werk. Privé-detective Desmyter is gespecialiseerd in opsporing van leasing voertuigen, private onderzoeksdossiers en achtergrondonderzoeken, na reeds ervaring te hebben opgedaan in een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Over de aanpak van ons detectivekantoor

1) Intakegesprek

U kan ons vrijblijvend contacteren voor een eerste intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw vragen aan ons kwijt en kunnen wij op basis van de door u aangereikte informatie een onderzoeksstrategie voorstellen, rekening houdend met uw situatie en mogelijkheden. Voert u dit gesprek liever met een vrouwelijke detective? Geef ons uw voorkeur door en wij passen ons aan uw wensen aan.

Waarom zijn wij zelf vragende partij voor dit eerste vrijblijvende gesprek? Zodat wij kunnen vaststellen wat uw specifieke onderzoeksvraag is en een concrete inschatting kunnen maken van wat dit u ongeveer zal kosten. Elke situatie is namelijk anders. Wij streven naar een zo efficiënt mogelijke werking en jagen u niet nodeloos op kosten.

Voor wij effectief kunnen starten met ons onderzoek dienen wij een schriftelijke overeenkomst met u af te sluiten. Hierin nemen wij een nauwkeurige opdrachtomschrijving op alsook een aanwijzing omtrent de duur van het onderzoek. Verder krijgt u een transparant overzicht van onze tarieven en de te verwachten kosten.

2) Uitvoering van observaties

Op basis van de in het intakegesprek overeengekomen strategie en duur voeren wij de opdracht uit. Daarbij respecteren wij te allen tijde de geldende wetgeving, zoals daar onder meer zijn de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (BS 2 oktober 1991), de privacywetgeving (AVG: Verordening 2016/679, de privacywet van 1992), de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en openen van privé-communicatie en -telecommunicatie (BS 24 januari 1995) en artikel 8 van het EVRM.

3) Tussentijdse rapportering

In functie van de door u aangegeven behoefte daartoe, nemen wij op regelmatige tijdstippen contact met u op. Daarbij is het mogelijk dat wij in samenspraak met u onze strategie aanpassen ingevolge een gewijzigde situatie of nieuwe feiten die in de loop van het onderzoek aan het licht zijn gekomen. Wij staan garant voor een zekere flexibiliteit in het uitvoeren van onze opdrachten dankzij deze tussentijdse terugkoppelingen waarbij u als sturende factor kunt optreden. Bovendien maken wij u na elke tussenkomst een onkostennota (dit is geen factuur) over met een detail van de verrichte prestaties en kosten.

4) Eindverslag

Na afloop van de opdracht maken wij steeds een eindrapport op ten behoeve van onze cliënt. Dit verslag bevat steeds volgende gegevens: een beschrijving van de verrichte activiteiten, met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht; een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten; de overtuigingsstukken die de privédetective in het kader van zijn opdracht heeft verzameld. Het verslag wordt slechts in twee exemplaren opgemaakt, waarvan het ene bestemd is voor de opdrachtgever (de cliënt), en het andere gedurende vijf jaar wordt bijgehouden door de opdrachthouder (de privédetective). De inlichtingen die werden ingewonnen tijdens het uitvoeren van de opdracht, worden niet aan derden bekendgemaakt.

Bekijk de informatiebrochure van Engels & Partnerskeyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x