Veelgestelde vragen

Wat is een privédetective?

Een privé-detective is een natuurlijk persoon die gemachtigd is om tegen betaling voor een opdrachtgever bepaalde opsporingsactiviteiten uit te oefenen, zoals bijvoorbeeld het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen; het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen; het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten; het opsporen van bedrijfsspionage en elke andere activiteit bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Welke middelen en methoden hanteert een privé-detective?

Een privé detective voert observaties, infiltraties en volgingen uit maar moet hierbij steeds de geldende wetgeving respecteren, zoals daar onder meer zijn de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van prive detective (BS 2 oktober 1991), de privacywet van 8 december 1992 (BS 18 maart 1993), de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en openen van privé-communicatie en -telecommunicatie (BS 24 januari 1995), de AVG (EU Verordening 2016/679) en artikel 8 van het EVRM.

Hebben de bevindingen van een privédetective juridische waarde?

Na afloop van het onderzoek leveren wij u een gedetailleerd eindverslag af met daarin de bevindingen van ons onderzoek, alsook alle in het kader van de opdracht verzamelde overtuigingsstukken. Dit rapport wordt opgesteld door wettelijk vergunde privédetectives conform de geldende wetgeving en kan waardevolle informatie voor uzelf alsook voor uw advocaat bevatten. Daarbij kan zowel dit rapport als de bijhorende overtuigingsstukken zoals foto’s en beeldmateriaal voorgelegd worden aan een rechter.

Hoeveel kost een onderzoek van een privédetective?

De kost van een onderzoek hangt volledig af van de aard van het dossier en de daarmee gepaard gaande tijdsintensiteit, moeilijkheidsgraad en in te zetten personen en middelen. Aangezien wij garant staan voor een transparant kostenbeleid zal u als cliënt tijdens het eerste verkenningsgesprek, op basis van de situatie die u ons voorlegt, door ons geadviseerd worden omtrent de in te zetten middelen en de daarbij horende kostenraming. Wij hanteren bovendien een vast uurtarief, dat wil zeggen geen hogere tarieven voor nachtwerk. Wij beperken ons evenwel enkel tot het geven van advies, de eindbeslissing omtrent de te hanteren strategie ligt in handen van de cliënt. Wil u weten hoeveel het inhuren van een detective kost voor uw situatie? Vraag nu volledig vrijblijvend een offerte aan!

Wie mag het beroep van privédetective uitoefenen en hoe herkent u een wettelijk vergund privé-detective?

Om het beroep van privé detective te mogen uitoefenen moet men in het bezit te zijn van een vergunning. Om deze vergunning te verkrijgen dient de kandidaat-detective in eerste instantie een wettelijk verplichte opleiding te volgen aan een door de Minister van Binnenlandse Zaken erkend opleidingsinstituut. Na het behalen van het getuigschrift bij dit instituut dient de kandidaat-detective een vergunningsaanvraag in te dienen bij de minister van Binnenlandse Zaken, waarna de minister onder meer een onderzoek door de Veiligheid van de Staat en het Openbaar Ministerie zal instellen ten aanzien van de kandidaat-detective. Enkel indien uit deze onderzoeken een afwezigheid van bepaalde onverenigbare activiteiten en veroordelingen blijkt, zal de minister van Binnenlandse Zaken overgaan tot het uitreiken van deze vergunning. Indien de privédetective de geldende wetgeving niet respecteert, zal de minister zijn vergunning evenwel intrekken of schorsen.

De Detectivewet stelt dat elke privédetective een publiciteitsplicht heeft. Deze houdt in dat elke privédetective wettelijk verplicht is om in elk uitgaand document melding te maken van zijn beroepstitel, zijnde “privédetective” en van zijn beroepslicentienummer zoals verkregen door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Deze publiciteitsplicht heeft tot doel de burger de kans te geven een onderscheid te maken tussen een wettelijk vergund privédetective en een niet wettelijk vergund privédetective. Indien een niet vergunde privédetective toch melding zou maken van een fictief beroepslicentienummer dan maakt deze zich strafbaar aan valsheid in geschrifte.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x