Ziekteverzuim

Frauduleus ziekteverzuim

Bij meer dan de helft van de zieke werknemers scheelt er medisch niets, zo was het recent te lezen in een artikel dat in een bekende krant verscheen. Uit onze eigen onderzoeksrapporten blijkt echter dat het verzuimpercentage veel hoger ligt afhankelijk waar de scheidingslijn ligt tussen “geaccepteerd” ziekteverzuim en waar een werknemer doelbewust frauduleus bezig is.
Een grote schadepost dus voor ondernemingen met (langdurig) zieke werknemers. Uiteraard is het voor werkgevers van belang om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Over preventie kan u genoeg informatie verkrijgen bij uw sociaal secretariaat maar wat als u echt iets wil ondernemen tegen een fraudeleus zieke werknemer?

Een zieke werknemer kost u gemiddeld zo’n € 200 tot € 400 / dag!! *

Mag u de werknemer zelf controleren en hoe?
U heeft het recht en zelfs de plicht om dit te doen! De verzuimcontrole is namelijk een  verantwoordelijkheid van de werkgever. Volgens het Burgerlijk Wetboek is de werkgever verplicht het loon een tijd door te betalen van de werknemer die wegens ziekte ongeschikt is om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten. De werkgever heeft in verband met deze verplichting dus ook het recht om te (laten) controleren of de aanspraak van de zieke werknemer op loondoorbetaling terecht is. Een deel van de controle kan u zelfstandig uitvoeren. Dit kan door telefonisch contact te hebben met de zieke werknemer of door middel van een bezoek van een medisch deskundige op het verblijfsadres.

Inzet bedrijfrecherchebureau
Een controle arts is echter geen helderziende en veel frauduleus zieke werknemers slagen erin om deze medische controle te omzeilen of de arts iets voor te liegen. Onlangs zagen we een “zieke” werknemer  onmiddellijk na de controle vertrekken om opnieuw aan de slag te gaan. In het zwart en bij een concurrent van de werkgever, voor het uitvoeren van identieke taken!
Een doorgedreven onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim vereist inzicht en dient afgestemd te worden op de situatie om tot een goed resultaat te komen. Quest Bedrijfsrecherche kan een uitkomst bieden voor de werkgever door een feitenonderzoek te doen naar de gedragingen en tijdsbesteding van de “zieke” werknemer. Het onderzoek is gebaseerd op waarheidsvinding, wat betekent dat het ook mogelijk is dat de vermoedens die er zijn van frauduleus ziekteverzuim door het rechercheonderzoek niet worden bevestigd maar juist ontkracht.
Afhankelijk van de situatie wordt er onderzoek gedaan in de geautomatiseerde voorzieningen van het bedrijf, het organiseren van observaties aan de woonst van de werknemer, het instaleren van camera’s of het houden van interviews,….. Dit wordt samen met de werkgever en op voorhand duidelijk besproken.

Een onderzoek naar frauduleus ziekteverzuim met gunstig resultaat koste in
2017 gemiddeld 1130,00 EUR

Ontslag als gevolg frauduleus ziekteverzuim
In een recente zaak waar onze opdrachtgever naar aanleiding van een ernstig vermoeden een zieke werknemer liet onderzoeken door ons bureau en hem vervolgens vanwege het gevonden bewijs heeft geschorst, oordeelde de bevoegde rechtbank in het voordeel van de werkgever. (De werknemer voerde tijdens zijn ziekteverlof werk uit voor derden.)Het verslag en de geregistreerde beelden werden als bewijs toegestaan. De actie van de werkgever en onze detectives werd passend en proportioneel geacht.
Maar zelfs indien er aan het einde van het onderzoek niet genoeg bewijs is voor ontslag op staande voet is er ook nog een alternatief. In de praktijk zien we dat werknemers na een confronterend gesprek meestal bereid zijn om op verzoek van de werkgever een overeenkomst aan te gaan. Voor de frauduleus zieke werknemer is dit meestal de beste oplossing aangezien de kans groot is dat zij met enkele van de registreerde feiten een rechtszaak zullen verliezen en voor grotere kosten zullen opdraaien. Ook u bespaart dit veel energie en zo kan dit dossier toch nog vlot afgesloten worden.


*Hierbij wordt dan rekening gehouden met factoren als loondoorbetaling, vervanging, productieverlies, arbodienstverlening en verzuimbegeleiding.


Bij een bedrijfsonderzoek gaan wij steeds zeer grondig te werk, op zoek naar de waarheid, op zoek naar bewijs waarmee we onze opdrachtgevers effectief kunnen helpen. Quest onderscheidt zich van andere recherchebureaus door haar karakter en doorzettingsvermogen, maar vooral omdat wij één van de weinige in deze branche zijn met genoeg ervaring in deze materie.